İşyeri kira ödemesinde gider pusulası düzenleme zorunluluğu kalktı

service

Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum, son aylarda çıkarılan Kanunlarla meydana getirilen düzenlemeler çoğu zaman mükellefler lehine ve onların işlerini kolaylaştırmaya yönelik. Aslına bakarsak bu şekilde de olması lazım! Şu an yaşadığımız süreçte güçlük çıkarmak değil de, işleri kolaylaştırmak, uzlaşmak, sorunlara çözümsel anlayışla bakmak gerekiyor. Bu şekilde kimse kaybetmez, tamamımız kazanırız, ülkemiz kazanır.

Bu kapsamda uzun yıllardan bu yana süre gelen ve bir kangren haline gelen vergisel mevzular da birer birer çözümlenmeye başlandı. Bunlardan birisi de, 14 senedir kamuoyunda tartışmalara yol açan banka, PTT yada yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları vasıtasıyla meydana getirilen iş yeri kira ödemelerinde gider pusulası düzenlenme zorunluluğu ile ilgili.

Mevzu tam olarak ne ile ilgili?

Banka, PTT yada yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları vasıtasıyla meydana getirilen iş yeri kira ödemelerinde vergi uygulaması açısından bir tek banka dekontunun kafi olup olmadığı, banka dekontuna ilave olarak ek olarak gider pusulası düzenlenmesine gerek bulunup bulunmadığı mevzusu kamuoyunda öteden beri tartışmalara niçin oluyordu.

Maliye, ek olarak gider pusulası düzenlenmesinde ısrar ederken, mükellefler banka dekontunun kafi olduğu, ek olarak gider pusulası düzenlenmesine gerek bulunmadığı görüşündeydi.

İş yeri kira ödemelerine tevsik zorunluluğu geldi

Maliye, işyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1 Kasım 2008 tarihinden itibaren banka yada PTT tarafınca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesini mecburi tuttu (VUK Mad. Mük. 257, 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği). Bu zorunluluk 1 Kasım 2008 tarihinden bu yana devam ediyor.

Maliye’nin bu konudaki görüşü neydi?

Maliye, banka, PTT yada yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları vasıtasıyla meydana getirilen iş yeri kira ödemelerinde vergi uygulaması açısından banka dekontunu kafi saymıyor, ek olarak gider pusulası düzenlenmesini mecburi tutuyordu. Bu şekilde de kalmıyor, gider pusulası düzenlemeyenlere ek olarak hususi usulsüzlük cezası kesiyordu.

Bu mevzuda Maliye tarafınca verilen iki özelgenin özeti şu şekilde:

“268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen zorunluluk kapsamında tahsilat ve ödemelerin banka yada Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılması suretiyle tevsik edilmesi, bu zorunluluğu ortaya çıkaran işlemin mükellefler bakımından Vergi Usul Kanununda sayılan belgelerle tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Öteki bir ifadeyle, banka yada Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafınca düzenlenen belgeler işlemi (hizmeti) değil buna ilişkin tahsilat ve ödemeyi tevsik etmekte, bu işleme ilişkin olarak borçlanılan tutarın ise kiraya verenin yükümlü olması halinde düzenleyeceği satmaca, yükümlü olmaması halinde ise tarafınızca düzenlenecek gider pusulası ile tevsiki mecburi bulunmaktadır.” (GİB Kocaeli VDB’nin 16.05.2013 tarihindeki ve 70280967-105[234-2012/14]-89 sayılı özelgesi).

“Gider pusulası, toplu ya da imzasız şekilde düzenlenmesi mümkün olmayan bir belge olup, söz mevzusu belgede işi yapanın adının, adresinin ve imzasının bulunması kanuni bir zorunluluktur. Öte taraftan banka dekontlarının gider pusulasının yerine kullanılacağı hususunda Vergi Usul Kanununda ve ilgili mevzuatında herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.” (GİB’in 04.03.2013 tarihindeki ve 11395140-105[234-2012/VUK-1- . . .]—302 sayılı özelgesi).

Bu kapsamda işyeri kirası ödeyen milyonlarca şahıs ve şirket “gider pusulası” düzenlemedikleri ve/yada imzalatmadıkları için cezalı duruma düştüler. Ayrıca, hususi usulsüzlük cezası bir tek kira ödeyenlere değil, kiraya verenlere de kesiliyordu!

İşin garip yanı bu uygulama, 1 Kasım 2021 evveliyatına kadar sürdü!

Mükellefler bu mevzuda ne düşünüyordu?

Mükellefler ise, iş yeri kira ödemelerinin banka, PTT yada yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları tarafınca verilen dekontlarla belgelendirilmesinin kafi olduğu, bu ödemeler için ek olarak gider pusulası düzenlenmesine gerek bulunmadığı, kaldı ki bu ödemelerin gider pusulası düzenlenmesine ilişkin yasal düzenleme kapsamına girmediği görüşünde idi.

Bu mevzuda ilgili yasal düzenleme ne diyordu?

Gider pusulası “vergiden muaf esnafa” yaptırılan işler yada onlardan satın alınan mallar için düzenlenip, imzalattırılan (kişisel eşyalarını satan kimselerden satın alınan altın, mücevher benzer biçimde kıymetli eşyalar için de düzenlenen) bir belge (VUK. Mad. 234).

Evet, ilgili yasal düzenlemede, iş yeri kira ödemeleri için gider pusulası düzenleneceğine dair açık bir yargı bulunmuyor.

Peki, Maliye’nin iş yeri kira ödemeleri için gider pusulası düzenletme yetkisi var mı?

Vergi Usul Kanunu, Maliye’ye, vergi uygulaması bakımından düzenlenecek belgeler mevzusunda oldukça geniş yetkiler veriyor (VUK Mad. Mük. 257). Maliye de bu yetkisini kullanarak, iş yeri kira ödemesi dahil, vergi mükellefi olmayanlardan meydana getirilen ikinci el otomobil, gayrimenkul, bilgisayar vb. alımlar, telif ödemeleri vb.lerde gider pusulası düzenlenmesini mecburi kıldı. Doğrusu, Maliye, iş yeri kira ödemeleri için ek olarak gider pusulası düzenleme zorunluluğu getirme yetkisinin bulunmuş olduğu görüşünde.

Yargı ise Maliye ile tam aksi görüşte

Yargı ise bu mevzuda Maliye ile tam aksi görüşte bulunuyor. Bu mevzuda verilen kararların ortak özeti ise şu şekilde:

“Gider pusulası, vergiden muaf esnaftan meydana getirilen alımlar için düzenlenmesi ihtiyaç duyulan bir belge olup, vergiden muaf esnaf kapsamında bulunmayan kişilerden altın, mücevher benzer biçimde kıymetli eşyalar haricinde kalan otomobil, arsa, demirbaş vb. alımlarda gider pusulası düzenlenme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu yüzden, söz mevzusu alımlarda gider pusulası düzenlenmediği sebebi öne sürülerek kesilen hususi usulsüzlük cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” (İstanbul 10. Vergi Mahkemesi’nin 31.01.2020 tarihindeki ve E.2019/2079, K.2020/208 sayılı, Danıştay 3. Dairesi’nin 18.03.2020 tarih ve E:2016/5614 K:2020/1562 sayılı Sonucu) 

7338 sayılı Kanunla düzenleme yapılmış oldu, 14 senelik münakaşa bitti

Evet, banka, PTT yada yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları vasıtasıyla meydana getirilen iş yeri kira ödemelerinde ek olarak gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği mevzusunda 2008 senesinde başlamış olan münakaşa, 7338 sayılı Kanunla meydana getirilen düzenlemeyle, 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren bitti!

Ne şekilde mi?

7338 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun gider pusulası ile ilgili 234. Maddesinde mühim değişimler yapılmış oldu. Bunlardan birisi de, iş yeri kira bedelinin 7 günlük yasal süre içinde satıcıya banka, yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları yada PTT A.Ş. vasıtasıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca düzenlenen dekont vb. belgelerin (işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın yada emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve zamanı ihtiva etmek şartıyla) gider pusulası yerine geçen belge olarak kabul edilmesi. Meydana getirilen bu değişim, 1 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Dolayısıyla, 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren iş yeri kira bedelinin 7 günlük yasal süre içinde iş yerini kiraya verenlere banka, yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları yada PTT A.Ş. vasıtasıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca düzenlenen dekont vb. belgeler vergi uygulamasında gider pusulası yerine geçen belge olarak kabul edilecek, bu ödemeler için ek olarak gider pusulası düzenlenmeyecek.

Bu şekilde, 14 senedir yaşanmakta olan bir münakaşa da, bitirilmiş oldu.

Peki, 1 Kasım 2021 öncesi için ceza kesilecek mi?

Sahada gördüğümüz kadarıyla, bankalar, PTT ya da yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları vasıtasıyla meydana getirilen iş yeri kira ödemelerinde, bu kurumlar tarafınca düzenlenen dekont vb. belgeler kafi sayılıyor, ek olarak gider pusulası düzenlenmiyor. Söz mevzusu dekont vb. belgeleri gider pusulası yerine geçen belge olarak kabul eden düzenleme 1 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Doğrusu, Maliye’ye nazaran, bu tarih öncesinde meydana getirilen iş yeri kira ödemelerinde, anılan kurumlar tarafınca düzenlenen dekont vb. belgelerin yanısıra, ek olarak gider pusulası düzenlenmesi gerekiyor. Gider pusulasının ek olarak düzenlenmediği durumların tespiti halinde ise, geriye dönük olarak gene hususi usulsüzlük cezası kesilecek benzer biçimde görünüyor.

Bizlere nazaran, Yargının mevcut görüşü ve 7338 sayılı Kanunla mükellefler lehine meydana getirilen söz mevzusu düzenleme dikkate alınarak, geçmişe dönük olarak söz mevzusu ödemelerde ek olarak gider pusulası düzenlemeyenlere kesinlikle hususi usulsüzlük cezası kesilmemeli. Maliye, bu mevzuda bir sirküler çıkarmalı, kendi teşkilatına ve kamuoyuna duyurmalı.

Ne dersiniz?

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Avusturya Forum - Güncel Haberler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Et