Maliye’den uyumlu mükellefe bir kolaylık daha

service

Yüzde 5 uyumlu yükümlü indirimi, vergi mükelleflerinin son yıllardaki en büyük ve en kıymetli kazanımları içinde yer ediniyor. Vergi aflarının kamuoyunda yarattığı tepkilerin bir sonucu olarak getirilmiş olsa da, modern vergiciliğinin örnek uygulamalarından birisi. Ayrıca, derhal yüzde 5 indirimden ne olacak diye düşünmeyin, indirim tutarı bildirge üstünden hesaplanan verginin büyüklüğü bakımından değişiyor. Sadece, bunun bir üst sınırı da var doğal olarak, indirim tutarı 2021 senesinde verilecek beyannamelerde en fazla 1 milyon 500 bin TL. olabiliyor. Bu da ciddi bir sayı değil mi!

Aranılan şartları taşıyan mükellefler, senelik gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üstünden hesaplanan verginin yüzde 5’ini, ödemeleri ihtiyaç duyulan gelir ve kurumlar vergilerinden düşerek, kalanını ödüyorlar. İndirim tutarının ödenecek gelir ve kurumlar vergisinden fazla olması halinde ise, kalan indirim tutarı, senelik gelir yada kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi ihtiyaç duyulan zamanı izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üstüne gerçekleşme eden öteki vergilerinden mahsup edilebiliyor. Sadece, bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar mükelleflere red ve iade edilmiyor. Kısaca, iade hakkı ortadan kalkıyor (GVK Mad. mükerrer 121, 301 ve 312 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğleri).

Peki, indirilemeyen bu yüzde 5 indirim tutarları, mükelleflerin matrah ve vergi artırımlarından meydana gelen borçlarına mahsup edilebilir mi?

Evet, mahsup edilebilir. İşte bugünkü yazımız tam da bu mevzu ile ilgili.

Mevzu tam olarak ne?

Bugünkü yazımız, vergiye uyumlu yükümlü statüsünde bulunan mükelleflerin senelik gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üstünden hesapladıkları sadece ödenecek gelir ve kurumlar vergisinden fazla olması sebebiyle düşülemeyip kalan yüzde 5 indirim tutarlarının, mükelleflerin matrah ve vergi artırımından meydana gelen vergi borçlarına mahsup edilip edilemeyeceği ile ilgili.

Yüzde 5 indirimden kaç yükümlü ne tutarda yararlandı?

Maliye’nin verilerine bakılırsa, uyumlu yükümlü vergi indirimi uygulamasından; 35.153 kurumlar vergisi ve 29.425 gelir vergisi olmak suretiyle toplam 64.578 vergi mükellefi yararlanıyor. Şimdi, bunlar ne kadar tutarda vergi indiriminden yararlanmışlar diye merak ediyorsunuz değil mi? Derhal yanıt vereyim, kurumlar vergisi mükellefleri 1,61 Milyar TL ve gelir vergisi mükellefleri 141,3 Milyon TL olmak suretiyle senelik toplam 1,75 Milyar TL tutarında vergi indiriminden yararlanıyorlar.

Finansa erişimde yaşanmış olan sorun şirketleri kaynak arayışına itti

Son dönemde ülke olarak yaşadığımız ekonomik problemler finansa erişimi zorlaştırdı. Durum bu şekilde olunca firmalar faaliyetlerini devam ettirebilmek ve vergi borcu dahil borçlarını ödeyebilmek için eğitim edemedikleri ticari alacakları, vergi dairesinden olan vergi iadeleri ve öteki alacaklarının tahsilini öncelemeye başladı.

Nitekim, bu husus, bu ay 7326 sayılı Kanun kapsamında meydana gelen yapılandırmaların ilk taksit ödemesinde yaşandı. Oldukca sayıda yükümlü ilk taksit ödemesini yapamadı, hepsinin haklı ya da geçerli geçersiz mazereti var. Ödeyenlerin bir kısmı ise ödemelerini, vergi dairesinden olan geçici vergi ve KDV iadelerinin mahsubu suretiyle yaptılar. Finans olarak iyi durumda olanlar ise aslına bakarsan ödemelerini yapmış oldu, bunlarda bir problem yok.

Kalan vergi indirimi tutarı matrah/vergi artırım borçlarına mahsup edilebilir mi?

Vergiye uyumlu yükümlü statüsünde bulunan mükelleflerin bir kısmı ise, senelik gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üstünden hesapladıkları sadece ödenecek gelir ve kurumlar vergisinden fazla olması sebebiyle düşülemeyip kalan yüzde 5 indirim tutarlarının, mükelleflerin matrah ve vergi artırımından meydana gelen vergi borçlarına mahsup edilip edilemeyeceği mevzusunda Maliye’ye başvuruda bulundular. Müracaat yapılmasının sebebi ise, bu mevzuda 7326 sayılı Kanunda ve Tebliğinde herhangi bir düzenleme yada izahat olmaması!

Maliye, bu mahsuba onay verdi

Maliye, bu mevzuda kendisine meydana getirilen başvuruları değerlendirerek, senelik gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üstünden hesaplanan sadece ödenecek gelir ve kurumlar vergisinden fazla olması sebebiyle düşülemeyip kalan yüzde 5 indirim tutarlarının, mükelleflerin matrah ve vergi artırımlarından meydana gelen vergi borçlarına mahsup edilmesine onay verdi.

Mevzu hakkında verdiği bir özelgede,

“Mükelleflerce kurumlar vergisi beyannamesi üstünden indirilemeyen vergi indirimi tutarlarının yalnız mükelleflerin beyanı üstüne gerçekleşme eden öteki vergilerine mahsubuna olanak bulunmuş olduğu, bu yüzden indirilemeyip kalan indirim tutarlarının Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi borcu durumunda olan matrah ve vergi artırım borçlarına mahsup edilmesinin mümkün bulunduğunu”

deklare etti (GİB’in 24.09.2021 tarihindeki özelgesi).

Mahsubun, beyan üstüne gerçekleşme eden vergilerle sınırlandırması doğru mu?

Evet, Maliye’nin indirilemeyip kalan yüzde 5 indirim tutarının mahsubunu, mükelleflerin beyanı üstüne gerçekleşme eden vergilerle sınırlandırması son aşama doğru ve ilgili yasal düzenlemeye de uygun. Maliye’nin bu mevzuda yapabileceği bir şey de yok. Şundan dolayı, yasa bu şekilde.

İlgili yasa maddesinin mevzuyla ilgili kısmı aynen şu şekilde:

“İndirilecek tutarın ödenmesi ihtiyaç duyulan vergiden fazla olması durumunda kalan meblağ, senelik gelir yada kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi ihtiyaç duyulan zamanı izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üstüne gerçekleşme eden öteki vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez.” (GVK Mad. mükerrer 121).

Maliye bu görüşü ile uyumlu mükellefleri sevindirdi

Evet, Maliye’nin gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üstünde düşülemeyip kalan yüzde 5 indirim tutarlarının matrah/vergi artırımlarından meydana gelen vergi borçlarına mahsup edilmesine onay vermesi, vergiye uyumlu yükümlü statüsünde bulunan mükellefleri oldukça sevindirdi.

Şu anda toplamda 3 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefinden yalnız ortalama 65 bini kısaca yüzde 2’si, vergiye uyumlu yükümlü statüsünde bulunuyor ve bu indirimden yararlanıyor! Bu oran ve vergiye uyumlu yükümlü sayısı, ülkemiz için oldukça oldukça düşük. Bunun en büyük sebebi ise, ilgili yasal düzenleme. Hakikaten de, daha baştan yararlandırma değil de, yararlandırmama üstüne kurgulanan bu yasal düzenlemede geçen 4 yıl içinde 7194 ve 7338 sayılı Kanunlarla olmak suretiyle 2 kez pozitif yönde değişimler yapılmış oldu. Bu değişimler de bizi haklı çıkarıyor. Şundan dolayı, bu statünün kazanılabilmesi için aranılan şartlar, sahaya ve yaşamın olağan akışına uygun değildi, halen de değil!

Bu mevzuda daha başka neler yapılabilir?

Bizlere bakılırsa, uyumlu yükümlü sayısının acilen ve kademeli bir halde artırılması lazım. Peki, bunun için neler yapılabilir?

Bizlere bakılırsa,

  • 3 yıl yükümlü olma şartı kaldırılmalı. Vergi mükellefiyetine yeni giren her şahıs ve şirket daha baştan uyumlu yükümlü statüsüne haiz olmalı ve yüzde 5 indirimden yararlanmalı. Belirlenen şartları sonradan ihlal ederse, bu statüleri kaldırılmalı. Kısaca, mükellefler bu statüyü kazanmaya değil de, kaybetmemeye yönlendirilmeli!
  • İhlal halinde geçmiş 3 senenin değil, şartların ihlal edilmiş olduğu senenin indirimi geri alınmalı!
  • Uyumlu yükümlü statüsünün kapsamı genişletilmeli, KDV, stopaj, harçlar, damga vergisi, ÖTV, emlak vergisi şeklinde vergilerde de uyumlu yükümlü indirimi geçerli olmalı.
  • Yüzde 5 oranı düşük, teşvik için bu oran minimum yüzde 10 olmalı, mükellefler de bu statüyü kaybetmemek için derhal her şeyi yapmalı.
  • Vergi indirimine bir üst sınır getirilmesi son aşama yanlış, üst sınır kaldırılmalı.

Bir müjde de ilk taksiti süresinde ödeyemeyenler bekliyor

1 Kasım’da oldukça sayıda yükümlü işlemleri yetiştirememeleri, lüzumlu olan parayı temin edememeleri vb. nedenlerle matrah ve vergi artırımlarına ilişkin ilk taksit ödemesini yapamadı. Matrah ve vergi artırımlarına ilişkin gerçekleşme eden vergilerinin ilk taksitini 1 Kasım’da ödeyemeyenlerin matrah ve vergi artırımları geçersiz hale geldi. Kısaca, bunlar matrah ve vergi artırımlarının sağlamış olduğu avantajları kaybettiler, artırımları iptal oldu, sadece, artırım ödemelerini halletmeye devam edecekler!

Sadece, matrah ve vergi artırım haklarını kaybedenler, ikinci taksit süresinde (30 Kasım) ilk iki taksiti ödeyenlerin matrah ve vergi artırımlarının geçerli sayılmasını talep ediyor! Bu taleplerini CİMER başta olmak suretiyle Gömü ve Maliye Bakanlığı’na, Gelir İdaresi Başkanlığı’na, Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve vergi dairelerine yazılı olarak ilettiler. Bu mevzuda oldukça ciddi sayıda müracaat yapıldığı ve halen de yapılmaya devam edilmiş olduğu ifade ediliyor.

Bizlere bakılırsa, çıkarılacak ilk Kanuna, ilk iki taksiti 2. taksit süresi içinde geç ödeme zammıyla ödeyenlerin matrah ve vergi artırımlarının geçerli sayılacağına dair bir madde ilave edildikten sonra, bu problem kolayca çözülebilir. Bu şekilde her iki taraf da kazançlı çıkar, Maliye, matrah ve vergi artırım vergilerini eğitim eder, mükellefler de matrah ve vergi artırım haklarını kaybetmez.

Yalnız bunun için önümüzde 15 günlük kısıtlı bir süre var. Mevzunun bu çerçevede tekrardan değerlendirilmesinde yarar var!

Bu durumda olan oldukça sayıda vergi mükellefinin gözü kulağı Sayın Cumhurbaşkanımız’da ve Maliye’de!

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Avusturya Forum - Güncel Haberler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Et