Yargı Paketi teklifinin 10 maddesi daha kabul edildi

service

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda 5’inci Yargı Paketi olarak malum İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Ile alakalı Kanun Teklifi’nin 10 maddesi daha kabul edildi.

Haczedilmiş sadece muhafaza altına alınmamış mallar satış talebi üstüne muhafaza altına alınacak yada ihale alıcısına teslime hazır hale getirilecek, aksi takdirde satış yapılamayacak.

Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarında ise alacaklı, hacizden itibaren altı ay içinde satılmasını isteyebilecek.

Kabul edilen önergeyle rızai satışta asgari satış bedeline ilişkin esas alınacak oran, mahcuz malın muhammen kıymetinin yüzde 80’i yerine yüzde 90’ına yükseltildi.

Alacaklı yada borçlu, hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek

Bir göç eder malla ilgili üçüncü kişi yedieminliği kabul etmiş olduğu takdirde bu mal muhafaza altına alınmayacak sadece takibin devamına karar verilmesi halinde mal muhafaza altına alınabilecek.

Alacaklı yada borçlu, hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı da bu hükme doğal olarak olacak. Bir senelik süre içinde satışı istenip de artırma sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz hakkında satış isteme süresi, satış isteyen alacaklı bakımından bir senelik sürenin sona ermesinden itibaren bir yıl daha uzayacak. Satış talebiyle beraber kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması mecburi olacak.

Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin beraber yapılması ve bunlara ilişkin giderlerin tamamının beraber ve peşin olarak yatırılması mecburi olacak. Kıymet takdiri ve satış giderlerinin, sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından ilaveten muhafaza giderinin tamamı, satış talebiyle beraber peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılacak.

Satış talebiyle beraber peşin olarak yatırılan miktarın satış işlemleri esnasında yetersiz kalmış olduğu anlaşılırsa icra müdürü tarafınca satış isteyene 15 günlük süre verilecek ve bu sürede tamamlanmamış miktar tamamlanmazsa satış talebi vaki olmamış sayılacak.

Belirtilen giderler Hakkaniyet Bakanlığınca her yıl yürürlüğe konulmuş olan tarifede belirlenecek.

Rızaen satış yetkisinin şartları

Borçlunun borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüdü yada alacaklı ile borçlunun hacizden ilkin ya da sonrasında borcun taksitlendirilmesi için yapacakları sözleşme sebebiyle icra dairesinde düzenlenecek tutanak yada kağıt, damga vergisinden kural dışı olacak.

Yasayla talebi halinde borçluya, haczedilen malın rızaen satışı amacıyla yetki veriliyor. Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek. Kıymet takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilecek. İcra müdürü, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonrasında cebri satış işlemlerini durdurarak borçluya 15 günlük süre verecek. Borçluya verilen sürenin başlangıcından icra mahkemesinin sonucuna kadar geçen sürede alacaklı bakımından satış isteme süresi işlemeyecek.

Rızai satışta karşılık, malın muhammen kıymetinin yüzde 90’ına karşılık gelen miktarı ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ek olarak bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar bu mahcuz için meydana getirilen takip harcamaları toplamından azca olamayacak.

Borçluyla anlaşan alıcının, belirlenen bedeli borçluya verilen 15 günlük süre içinde dosyaya ödemesi halinde icra müdürü, lüzumlu informasyon ve belgeleri temin ettikten sonrasında satışın onayı ile malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı derhal icra mahkemesine gönderecek. Mahkeme, en geç 10 gün içinde yapacağı araştırma sonucunda dosya üstünden talebin kabulüne yada reddine kati olarak karar verecek. Kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçecek ve tüm hacizler kaldırılarak devir ve teslim işlemleri gerçekleştirilecek. Ret sonucu verilmesi halinde yatırdığı karşılık alıcıya iade edilecek.

Elektronik ortamda açık artırmaya ilişkin hükümler

Kanunda, elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışa ilişkin hükümler de düzenleniyor. Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılacak. Açık artırmada teklif verme süresi 7 gün olacak.

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yöntemiyle yapılacak. Teklif verenlerin kişisel detayları, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç asla kimse tarafınca görülemeyecek ve bilişim sisteminde gösterilemeyecek.

Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve her halde 100 liradan azca olamayacak.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak.

Açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma bir defaya mahsus olmak suretiyle 10 dakika uzatılacak.

Elektronik satış portalında satış işlemlerinin güvenli bir halde gerçekleştirilmesini engellemiş olan yada elektronik pazarlama tekniği ile ihale alıcılarının hak ve menfaatlerine zarar veren web siteleri hakkında, İnternet Ortamında Meydana getirilen Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yöntemiyle İşlenen Suçlarla Savaşım Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

Elektronik satış portalının işleyişini ya da güvenliğini tehlikeye sokan yada satış portalına erişimi engellemiş olan ya da zorlaştıran özellikte eylemlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, satış portalına girişi Hakkaniyet Bakanlığınca 3 ay süreyle engellenecek. Engelleme işlemi, derhal uygulanmaya başlanacak ve satış portalının ilgili kişilerin görebileceği bir bölümünde duyurulacak. Bu işleme karşı, duyuru tarihinden itibaren 15 gün içinde Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca barış ceza hakimliğine başvurulabilecek. Hakim, başvuruyu çabuk olarak karara bağlayacak. Başvurunun yapılmış olması ihalenin tamamlanmasını engellemeyecek.

Teklif verme süresi içinde bilişim sisteminin bakımı yada iyileştirilmesi için lüzumlu olan işlemler yapılabilecek. Bu işlemler, ihalenin geçerliliğini etkilemeyecek.

Haczedilen malın satışına ilişkin hazırlık işlemleri

Yasayla, haczedilen malın elektronik ortamda satışına ilişkin hazırlık işlemleri de tekrardan belirleniyor.

Buna bakılırsa birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, başlangıç tarihinden minimum 15 gün ilkin duyuru edilecek. Elektronik satış portalında yapılacak duyuru, artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulacak. İkinci artırmanın başlangıç zamanı, birinci artırmanın bitimi tarihinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde belirlenecek.

İlanın şekli ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra dairesince alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak atama olunacak. İlanın yurt düzeyinde piyasaya sürülen bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu duyuru satış talebi tarihinde tirajı 50 bin üstünde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı meydana getirilen gazetelerden biriyle yapılacak.

Gazete ile yapılacak ilanlara satılacak şeyin eşeysel, mahiyeti, mühim vasıfları, muhammen kıymeti ve bulunmuş olduğu yer, birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırmaya ilişkin bilgilerin yer almış olduğu elektronik satış portalı yazılacak. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar haricinde, taraflar elektronik satış portalında yer edinen duyuru metnini, harcaması kendilerine ilişik olmak suretiyle, diledikleri vasıtalarla duyuru edebilecek sadece hususi mahiyetteki bu duyuru resmi muameleye etki etmeyecek.

İlan edilen metinler içinde farklılık bulunması halinde elektronik satış portalında duyuru edilen metin esas alınacak.

Gazetede yada elektronik satış portalında ilanı meydana getirilen metindeki hatalar, ihale zamanı değiştirilmeksizin bir tek elektronik satış portalında ilanen düzeltilecek. Bu düzeltme ilanı ilgililere ek olarak bildiri edilmeyecek.

Elektronik satış portalında yapılacak ilanda şu hususlar yer alacak:

– Satılacak şeyin eşeysel, mahiyeti, mühim vasıfları, muhammen kıymeti, bulunmuş olduğu yer ve var ise görselleri ile artırma şartnamesinde yer edinen öteki detayları,

– Artırmaya katılabilmek için mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki teminatın satışı icra eden icra dairesinin banka hesabına yatırılmasının mecburi olduğu, teminatın nakit olması durumunda en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar yatırılması gerektiği,

– Gösterilecek teminatın güvence mektubu olması halinde, artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa mevzu mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kati ve müddetsiz banka güvence mektubunu, satışı icra eden icra dairesine tevdi etmelerinin mecburi olduğu,

– Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı icra eden icra dairesine müracaat etmelerinin mecburi olduğu,

– Hisseli satışın mümkün olduğu hallerde açık artırma mevzusu malı belirli paylarla satın almak isteyen ortaklaşa alıcıların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı icra eden icra dairesine müracaat etmelerinin mecburi olduğu,

– Satış talep eden ve artırmaya katılmak isteyen alacaklı ile ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen hisse sahibinin, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı icra eden icra dairesine müracaat etmeleri halinde alacağın yada ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden güvence alınmayacağı,

– Şartlar yerine gelmişse malın en yüksek teklif verene ihale edileceği,

– Elektronik satış portalında verilecek tekliflerin haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50’si ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ek olarak bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma harcamalarını geçmesi gerektiği,

– İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması halinde, alınan teminatın iade edilmeyip ilk olarak satış harcamalarından düşülmek suretiyle alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödeneceği,

– Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi sebebiyle ihalenin yapılamadığı yada en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edilmiş olduğu hallerde ikinci artırmanın ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde yine yapılacağı,

– İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın elektronik satış portalında duyuru edilmiş olduğu tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerektiği,

– Satışa katılanların tüm ekleriyle beraber şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları,

– İhalenin kesinleşmesi üstüne malın tescil ve teslim işlemlerinin yapılacağı.

İhalenin kesinleşmesi üstüne taşınırın ihale alıcısına teslimi yada sicile kayıtlı malın ihale alıcısı adına tescili, damga vergisi ve katma kıymet vergisinin yatırılmasından sonrasında gerçekleştirilecek.

2 yeni madde ihdas edildi

Genel Kurul’da kanun teklifine, parlamentoda grubu bulunan partilerin ortak önergesiyle 2 yeni madde ihdas edildi.

Avukatlık Kanunu’na eklenen maddeye bakılırsa, avukatların meslekleriyle ilgili işledikleri suçlar bakımından istinaf kanun yolunda kesinleşen kararlara temyiz kanun yolu açılıyor sadece bu düzenleme, 15 Temmuz 2020 tarihinden ilkin verilmiş kati nitelikteki kararlar bakımından uygulanamayacak. Düzenlemeye bakılırsa, cezası infaz edilmekte olan hükümlüler, bu madde hükümlerinden faydalanmış olduğu takdirde tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususunda hükmü veren ilk aşama mahkemesince değerlendirme yapılacak.

Hakim ve savcılık adaylığına atanma şartlarından, “alışılmışlığın haricinde çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini denetim zorluğu çekmek şeklinde engeli bulunmamak” şartı kaldırılıyor.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Avusturya Forum - Güncel Haberler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Et